Dorpsagenda Bathmen - Werkgroep Wonen

omschrijving
omschrijving

Rapport woningbouw Bathmen

De informatiebijeenkomst van de werkgroep Wonen (onderdeel van de Dorpsagenda) die gepland stond op maandag 6 december a.s. in Cultuurhuus Braakhekke gaat niet door. Gezien de huidige en de verwachte coronamaatregelen is besloten de bijeenkomst te annuleren. Een grootschalige bijeenkomst is nu niet mogelijk.

In december wordt u geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom het thema wonen. Deze informatie is te zijner tijd te vinden via de Facebookpagina Bathmen2035, via www.bathmen.nl en in de Bathmense Krant.

Wilt u meer informatie? De werkgroep wonen is bereikbaar per mail via werkgroepwonen@bathmen.nl.

Dorpsagenda Bathmen: de stand van zaken van werkgroep wonen

De stand van zaken van de werkgroep Wonen De werkgroep Wonen is reeds een aantal maanden actief. Wat is de stand van zaken rondom het onderwerp wonen? Marc Cloosterman, voorzitter van de werkgroep Wonen, geeft antwoord op deze vraag.

  1. Kun je een korte terugblik geven van de afgelopen maanden?

Marc: In maart is er een enquête gehouden onder de inwoners van Bathmen, meer dan 500 mensen hebben deze ingevuld. Het doel van de enquête was de woon- en leefwensen van de inwoners van Bathmen concreter in kaart te brengen. Het onderzoek is eind april afgerond. Naar aanleiding van dit onderzoek is er door studenten van Saxion Hogeschool een vervolgonderzoek gehouden. Het vervolgonderzoek was gericht op het maken van impressies van het soort woningbouw en soort woonomgeving en dient ter inspiratie voor de groei van Bathmen.

  1. Waarom is het belangrijk dat de wensen van het dorp kenbaar gemaakt worden?

Marc: Onze werkgroep heeft intensief contact met de gemeente, maar ook met de andere werkgroepen zoals met de werkgroep Infrastructuur & Voorzieningen, herontwikkeling Brink, Noaber Energie, Sportvoorzieningen en Station. Het is van belang dat de wensen van het dorp bekend zijn bij de gemeente. De gemeente heeft inmiddels een routekaart gemaakt met de stappen die genomen moeten worden om de uitbreiding naar 7500 inwoners te realiseren. Wij hebben hierbij aangegeven, zowel gevoed door de dorpsvisie als de gehouden enquete dat de inwoners het dorp liever ronder dan langer (geen lint) zien worden om het unieke dorpse karakter te behouden.  

  1. Kun je iets meer vertellen over de routekaart?

Marc: De gemeente Deventer heeft de routekaart Bathmen Wonen en Voorzieningen opgesteld. In het 4e kwartaal zal de gemeenteraad hier naar verwachting een besluit over nemen. Vervolgens zullen er door de gemeente verschillende onderzoeken worden gedaan om een locatiekeuze voor te bereiden. Hierbij valt te denken aan milieucirkels, geluid/trillingen van spoor en snelweg, spoorwegovergang, verkeersafwikkeling etc. Ook zullen de plannen te zijner tijd aan het dorp voorgelegd worden door de gemeente door een burgerparticipatie-proces. De routekaart is te vinden via https://www.deventer.nl/wonen/woningbouwplannen-op-maat-in-deventer-stad-en-dorpen-1/routekaart-bathmen/routekaart-bathmen-wv-2021.pdf.

  1. Hoe wordt het dorp op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen?

Marc: Vanuit de dorpsvisie 2035 zijn meer werkgroepen betrokken bij de uitbreiding van het dorp. Woningbouw heeft invloed op de infrastructuur en voorzieningen in het dorp. Daarnaast is er uit het onderzoek gebleken dat er een duidelijke behoefte is aan een station. Aangezien de gemeente naar verwachting in het eerste kwartaal volgende stappen gaat zetten op de routekaart is het juist nú belangrijk om als dorp met elkaar te bepalen hoe verder en wat de groei betekent voor het dorp, om zo ook de gemeente te voeden.

Om die reden wordt er op maandag 6 december a.s. een informatiebijeenkomst georganiseerd in Cultuurhuus Braakhekke. Nadere informatie volgt hierover binnenkort. Diverse werkgroepen (onder andere Infrastructuur & Voorzieningen, Station, Plan Brink, Sportvoorzieningen) en de BVB zullen aanwezig zijn. Daarnaast worden via www.bathmen.nl en via de facebookpagina Bathmen2035 actuele ontwikkelingen gedeeld. Wilt u meer informatie? De werkgroep wonen is bereikbaar per mail via werkgroepwonen@bathmen.nl en meer informatie is te vinden op www.bathmen.nl.

OK

Cookies