Dorpsagenda Bathmen - Werkgroep Wonen

omschrijving
omschrijving

Klik hiervoor op onderstaande link:

ENQUÊTE

Het doel van de enquête is de woon- en leefwensen van de inwoners van Bathmen en belanghebbenden concreter in kaart te brengen. De uitkomsten zullen worden gedeeld worden met de inwoners van Bathmen en met de gemeente, zodat dit meegenomen kan worden in het woningbouwprogramma van gemeente Deventer. Invullen kan tot en met 29 maart a.s.

Vragen aan de werkgroep Wonen Twee weken geleden heeft de werkgroep Wonen (onderdeel van de Dorpsagenda) zich voorgesteld in de Bathmense Krant. Binnenkort zal er een enquête worden gehouden onder inwoners van Bathmen over de woon- en leefwensen. Om tot een representatief onderzoek te komen is het van belang dat voldoende inwoners de enquête invullen. Hieronder staan een aantal vragen die gesteld zijn aan twee leden van de werkgroep wonen, Marc Cloosterman en Johan Roetert, om inwoners meer inzicht te geven in wat er speelt in het dorp rondom het onderwerp wonen


Hoe is de werkgroep wonen ontstaan?

Vanuit de stuurgroep voor de dorpsagenda Bathmen zijn een aantal werkgroepen ontstaan. In verband met de wens van het dorp om te groeien naar circa 7500 inwoners in de komende 15 jaar is de werkgroep in het leven geroepen. Er zijn ook andere werkgroepen voor de sportvoorzieningen, de Brink, dementie, het station en sinds kort ook voor infrastructuur en voorzieningen (o.a. verkeer).

Met welke partijen heeft de werkgroep wonen contact?

De werkgroep is er primair om de belangen van de inwoners te inventariseren en te behartigen. Er is en komt contact met o.a. de gemeente Deventer, Bathmense verenigingen (bijvoorbeeld VBO, BVB en PJB), provincie Overijssel, LTO en grondeigenaren. We willen zo goed mogelijk de wensen van het dorp verzamelen en overbrengen naar de inwoners, naar de gemeente en andere partijen. Bathmen is een actief dorp en de politiek vindt participatie van inwoners zeer belangrijk. Door nu op te halen wat het dorp wil, kunnen we vroegtijdig invloed uitoefenen.

Wat is de achtergrond van de gewenste groei naar circa 7500 inwoners?

Bathmen heeft zich in de afgelopen jaren in meerdere gespreksronden, informatiebijeenkomsten en opiniepeilingen uitgesproken om te groeien naar circa 7500 inwoners. Dit alles op initiatief van de stuurgroep voor de dorpsvisie. Deze uitbreiding moet gerealiseerd worden in de periode tot 2035. Uit berekeningen van de gemeente komt naar voren dat het om circa 600 nieuwe woningen zal gaan. Gemiddeld zijn dat er zo’n 40 per jaar. Achterliggende reden voor Bathmen is dat het dorp aantrekkelijk wil blijven met voldoende omvang en draagkracht, zodat de voorzieningen, zoals het winkelaanbod, verenigingsleven en daarmee de leefbaarheid niet verschralen. Deze wens past in de regionale wens voor groei van inwoners. Inmiddels heeft de gemeente Deventer haar woningbouwplannen opgesteld in een vijftal visies. In alle visies wordt Bathmen genoemd met groei van inwoneraantal naar circa 7500 inwoners.

Wat betekent het als het dorp uitbreidt naar 7500 inwoners?

Momenteel vergrijst het dorp en zien we te weinig jongeren die in Bathmen blijven of van buiten naar Bathmen komen – er is eenvoudigweg geen betaalbaar woningaanbod voor hen. Vanuit de dorpsvisie is aangegeven dat er daarom behoefte is aan meer woningen voor jongeren, en ook meer passende woningen voor senioren. Gezien de omvang van de groei komen er natuurlijk ook nieuwe gezinswoningen bij. Hoewel de groei geleidelijk zal plaatsvinden, is het in absolute zin best een flinke uitbreiding, 600 woningen is ongeveer zoveel als twee keer de Noorderenk . Deels zal er in het dorp worden ingebreid zoals dat heet (binnen de bebouwde kom waar mogelijk), maar er zullen dus ook rond het dorp gebieden geschikt moeten worden gemaakt voor woningbouw. Er zal ook opnieuw gekeken worden naar de behoefte aan een treinstation in Bathmen.

Waarom wordt er een (opnieuw) onderzoek gedaan naar de woon- en leefwensen?

De eerdere peiling was meer bedoeld om de behoefte tot algemene groei van het dorp te onderzoeken, die wordt intussen breed gedragen, en ook door de gemeente Deventer gezien. Nu gaat het er veel meer om, als het over toekomstig wonen gaat, de meer specifieke behoeften van de inwoners te begrijpen. Die zullen ons houvast geven voor de gesprekken over wat ‘het dorp’ wil.

Welke onderwerpen komen aan bod in het onderzoek?

We willen graag horen aan welk soort woningen behoefte is (voor jongeren, gezinnen en senioren), wat men prettig vindt aan wonen in Bathmen en welke voorkeur er is voor welke soort woningen. Daarnaast ook wat nodig is om mensen van buiten het dorp en jongeren zich te laten vestigen in Bathmen en welke voorzieningen bij de groei gewenst zouden zijn. Denk aan parken, speelvoorzieningen, parkeren, meer groen, het station, pleintjes, et cetera.

Op welke manier wordt het onderzoek uitgevoerd?

De komende weken zal er in samenwerking met studenten van Hogeschool Saxion een enquête worden gehouden onder inwoners en belanghebbenden van Bathmen. Het doel van de enquête is de woon- en leefwensen van de inwoners van Bathmen en belanghebbenden concreter in kaart te brengen. Dit zal zowel via digitale kanalen als fysiek gebeuren om vlot zoveel mogelijk mensen te bereiken en de kans te geven mee te doen.

Wat wordt er met de uitkomst van het onderzoek gedaan?

De uitkomsten zullen worden gedeeld worden met de inwoners van Bathmen en met de gemeente, zodat dit meegenomen kan worden in het woningbouwprogramma van gemeente Deventer. Onze planning is om dit in april te doen. Parallel met de enquête maakt de gemeente Deventer op dit moment een routekaart voor de woningbouw voor de hele gemeente, die men in mei/juni in concept gereed wil hebben. Daarom is het zo belangrijk dat wij nu de behoeften en inbreng vanuit de Bathmense inwoners verzamelen.

Wat speelt er nog meer?

Het wordt een actieve tijd voor het dorp. Na jaren van geleidelijke krimp zijn er diverse werkgroepen aan het werk om aan onze gezamenlijke toekomst te werken. Recentelijk is er een nieuwe werkgroep gevormd voor infrastructuur en voorzieningen. Door de beoogde groei zal er ook behoefte komen aan meer voorzieningen. Vanuit deze nieuwe werkgroep krijgen de benodigde voorzieningen (denk aan bijvoorbeeld supermarkt, winkels, verkeer, groen et cetera) specifieke aandacht. Deze werkgroep zal zich binnenkort zelf voorstellen. Daarnaast is de Dorpsvisie inmiddels definitief. De ontvangen opmerkingen vanuit de bevolking van Bathmen op de concept Dorpsvisie zijn verwerkt. De Dorpsvisie is daarmee definitief en is hier te vinden: dorpsvisie

De Dorpsvisie zal 31 maart a.s. aangeboden worden aan Liesbeth Grijsen als vertegenwoordigster van de gemeente Deventer. Er zijn een beperkt aantal papieren exemplaren voorhanden. Deze zijn te verkrijgen (na versoepeling van de coronaregels) bij de Bibliotheek en het infopunt in Braakhekke.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Marc Cloosterman (voorzitter), Johan Roetert, Emiel Nahuis, Cora Mossel, Pieter Hollemans, Jesper van Es, Alex Ooms, Silla Koops en Leonie Bekendam. Enquête De komende twee maanden zal er in samenwerking met studenten van Hogeschool Saxion een kwantitatieve en kwalitatieve enquête worden gehouden onder inwoners van Bathmen. Het doel van de enquête is de woon- en leefwensen van de inwoners van Bathmen en belanghebbenden concreter in kaart te brengen. Deze informatie zal vervolgens gedeeld worden met de inwoners van Bathmen en met de gemeente, zodat dit meegenomen kan worden in het woningbouwprogramma van gemeente Deventer.

Wilt u meer informatie? De werkgroep wonen is bereikbaar per mail via werkgroepwonen@bathmen.nl

OK

Cookies